Изделия от метал

производство и монтаж

Изделия от метал

производство и монтаж

Изработка на метални конструкции, съоръжения и компоненти

Индустриално оборудване – палети, контейнери, трансп.съоръжения

Стълби, парапети, платформи – гражданско и промишлено
строителство

Заваряване на възли за машиностроенето

Детайли, възли и части във фармaцевтичната, козметичната и хранителновкусовата индустрия

Изработка на помощни средства за строителството

Селскостопанско оборудване

Изпълнения на индивидуални дизайнерски поръчки

Монтажни и ремонтни дейности

Стилконструкционс ЕООД –  производство на метални изделия

Метални палети, контейнери, транспортни колички

Стълби, парапети, огради, тенти и навеси

Метални конструции и съоръжения за строителството и машиностроенето

Хранилки и боксове за животновъдството

Метални пейки и кошчета

Индивидуални дизайнерски проекти

Реализирани европейски проекти:

Реализиране на европейски проект: BG16RFOP002-2.001-0079 „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износ в „Стилконструкционс ЕООД“